» » TUBI

PA6
PA6

Polyamide 6

PA6.6
PA6.6

Polyamide 6.6

PA12HR
PA12HR

Polyamide 12

LDPE
LDPE

Polyethylene

PTFE
PTFE

P.T.F.E.

PU98
PU98

Polyurethane C98

PA12
PA12

Polyamide 12

PU95
PU95

Polyurethane 95 Durometer